លិឍ

ពីWiktionary

លិត សំ. ឬ បា. ( កិ. ) (< លិហ, ហ > ឍ ឬ ទ្ធ) កេវ, កាវ, កោយ​ដោយ​អណ្តាត ឬ​ផ្តិត​ចុង​អណ្តាត​លើ​អ្វី​មួយ : លិឍ​បបូរ​មាត់, លិឍ​ដៃ; លិទ្ធ​មើល​ឲ្យ​ដឹង​រស ។ លិទ្ធ