លីមីត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (គណិតវិទ្យា) limit, limite តំលៃដែលអថេរ ឬ អនុគមន៍ខិតទៅជិតតំលៃនោះ។