លុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បញ្ជច់​ជង្គង់​ចុះ​ដល់​ផ្ទៃ​ទី : លុត​ជង្គង់ ។ លុត​ក្រាប លុត​ជង្គង់​ក្រាប​ក្បាល​ចុះ ។

ស. ( កិ. ) (ហ្លុត) ថ្លោះ, របូត, របូត​ផុត : នាឡិកា​លុត នាឡិកា​ដែល​មាន​ឡាន​របូត គឺ​ឡាន​ដែល​មួល​តឹង​ហើយ​របូត​ខ្លះ​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ឈប់​លែង​មួល​ទៅ​ទៀត ។ ន. ខ្សែ​ពួរ​សម្រាប់​ទាញ​លើក ឬ​ទាញ​ដាក់​ដង​ក្តោង​ទូក​ធំ ឬ​សំពៅ ឬ​ខ្សែ​រូត​ក្តោង​តូច: ខ្សែ​លុត ។