លុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លប់ សំ. បា. ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​ស្នាម, ឲ្យ​បាត់​គំនូស, ឲ្យ​បាត់​លំអាន, ឲ្យ​បាត់​រូប, ឲ្យ​បាត់​ឈ្មោះ; ធ្វើ​ឲ្យ​វិនាស, ឲ្យ​សូន្យ; បំបាត់​មិន​ឲ្យ​មាន : លុប​អក្សរ, លុប​ដាន, លុប​ឈ្មោះ ។ បំពេញ​ក្រហូង, ជម្រៅ, រណ្តៅ ឲ្យ​បា ត់ : លុប​អណ្តូង, លុប​រណ្តៅ ។ លាង, ជម្រះ​ស្រលាប ដោយ​ទឹក : លុប​មុខ, លុប​ខ្លួន ។ គ្រប​លើ, លើស​ជាង : សម្ដី​លុប​លើ, សំឡេង​ឮ​លុប​គេ​ទាំងអស់ ។ លុប​គុណ បំបាត់​គុណ គឺ​បំបាត់​មិន​ឲ្យ​លេច​ឮ​ថា​គេ​មាន​គុណ​ចំពោះ​ខ្លួន ។ គុ. ដែល​បំបាត់​គុណ​គេ : មនុស្ស​លុប​គុណ​គេ, សម្ដី​លុប​គុណ ។ លុប​ថ្លុក (ព. ប្រ.) បំបាត់​ដំណើរ​ដើម ឬ​សម្ដី​ដើម​មិន​ឲ្យ​លេច​ឮត​ទៅ​ទៀត : និយាយ​លុប​ថ្លុក; សម្ដី​លុប​ថ្លុក ។ លុប​មាត្រ លើស​មាត្រ, ហួស​កម្លាំង : លី​ធ្ងន់​លុប​មាត្រ; ខ្លាំង​លុប​មាត្រ ។ លុប​លាង ឬ កាយ​កប់​លុប​លាង (ព. ប្រ.) បំបាត់​ឲ្យ​សូន្យ​ឈឹង​ឬ​បំបិទ​បំបាំង​មិន​ឲ្យ​លេច​ឮ ។ល។ (សរសេរ​ក្លាយ​ជា លប់ តាម​សូរ​សម្ដី​ក៏​មាន គួរ​ប្រើ លុប នេះ​វិញ​ត្រឹម​ត្រង់​តាម​ប្រភព​នៃ​ពាក្យ) ។ ម. ព. លោប ទៀត​ផង ។

  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) delete, supprimer បំបាត់អត្ថបទ អក្សរ រូបភាព...ចេញពីឯកសារ ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ ឬចេញពីប្រព័ន្ធ។