លុម្បក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ប៉ៈកៈ សំ. បា. ( ន. ) ចោរ​ប្លន់ (សរសេរ​ជា លុម្បកៈ ឬ វិ-- ក៏​បាន); បើ​ចោរ​ស្រី​ជា លុម្បិកា ឬ វិលុម្បិកា ។ លុម្បក​កម្ម ឬ វិ-- អំពើ​របស់​ចោរ​ប្លន់, អំពើ​ប្លន់, ការ​ប្លន់, (ប្រើ​ជា លុម្ប​កម្ម ឬ វិលុម្ប​កម្ម ក៏​បាន) ។ ព. កា. ថា : រី​ពួក​លុម្បក ប៉ិន​ខាង​ការ​ឆ្មក់ ចូល​ប្លន់​អ្នក​ស្រុក វា​ហ៊ាន​ចូល​ប្លន់​ ព្រោះ​មាន​រនុក ប្រាប់​ឲ្យ​ចូល​លុក កុំ​បី​ញញើត ។ វិលុម្បក