លឿង

ពីWiktionary

( គុ. ) ដែល​មាន​ពណ៌​ដូច​សាច់​រមៀត​ឬ​ដូច​សម្បុរ​រង្គ, ដូច​សម្បុរ​មាស​សុទ្ធ : ព័ណ៌​លឿង, សាច់​លឿង ។ លឿង​ខ្ចី លឿង​ស្រគាំ ព័ណ៌​សាច់​មើម​ពន្លៃ ។ លឿង​ចាស់ លឿង​ស្រអាប់ ។ លឿង​ទុំ លឿង​លាយ​ក្រហម, លឿង​ខ្លាំង ។ល។

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​មួយ​ប្រភេទ បណ្ដាល​ឲ្យ​ឡើង​សាច់​សព៌ាង្គ​កាយ​លឿង : រោគ​លឿង, រោគ​ស្គម​លឿង (បណ្ឌុ​រោគ) ។