លឿន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ឆាប់, ដែល​មាន​ល្បឿន​ឬ​សន្ទុះ​ខ្លាំង : ដើរ​លឿន, រត់​លឿន; ដំណើរ​លឿន ។ ជឿន; ដែល​ចម្រើន, កើន : ធ្វើ​ការ​លឿន​ទៅ​មុខ, លើក​ទ័ព​លឿន​ចូល​ជ្រុល​ទៅ​មុខ ។ លឿន​ទី ផ្លាស់​ទី​ពី​តូច​ទៅ​ធំ​ឬ​ពី​ទាប​ទៅ​ខ្ពស់, ឡើង​ពី​មុខ​ងារ​តូច​ទៅ​មុខ​ងារ​ធំ, ឡើង​យស​ស័ក្តិ : លឿន​ទី​ពី​អភិបាល​ស្រុក ទៅ​ជា​អភិបាល​ខែត្រ ។ លឿន​លយ បណ្ដែត​លឿន​គ្រឿង​ៗ​តាម​អាកាស : អណ្តែត​លឿន​លយ​តាម​នភាល័យ ។ លឿន​សម្ដី ដែល​ច្រើន​និយាយ​ជ្រុល​ហួស​លើស​ហេតុ; ជាង​ពាក្យ : មនុស្ស​លឿន​សម្ដី ។ល។