លោកិយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កិយ៉ៈ ឬ --កី បា.; សំ. ( គុ. ) (លៅកិក, លៅក្យ) ដែល​មាន​ក្នុង​លោក; ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ដោយ​លោក; សម្រាប់​លោក ។ ព. ផ្ទ. លោកុត្តរ ។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស​រៀង​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. --កិយ៉ៈ, ដូច​ជា : លោកិយ​ចិត្ត ចិត្ត​របស់​លោកិយ​សត្វ ។ លោកិយ​ជន ឬ--មហា​ជន ជន​ឬ​មហា​ជន​ដែល​មាន​ក្នុង​លោក ។ លោកិយ​ទ្រព្យ ឬ--សម្បត្តិ ទ្រព្យ​ឬ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​លោកិយ​ជន ។ លោកិយ​ធម៌ ធម៌​សម្រាប់​លោកិយ​សត្វ​ធម្មតា ឬ​សណ្តាប់ធ្នាប់​របស់​លោកិយ​សត្វ ។ លោកិយ​សត្ត ឬ--សត្វ សត្វ​ដែល​មាន​ក្នុង​លោក ។ លោកិយ​សទ្ធា ជំនឿ​របស់​លោកិយ​ជន; ការ​ជឿ​កម្ម​ផល​របស់​លោកិយ​ជន ។ល។