លោហិតាគារ

ពីWiktionary

--គា បា. ( ន. ) (< លោហិត + អគារ) មន្ទីរ​សម្រាប់​យក​ឈាម​មនុស្ស​មក​រក្សា​ទុក​ដើម្បី​ប្រើ​ក្នុង​ពិធី​ពេទ្យ ។