លំចង់

ពីWiktionary
  1. ស. ( ន. ) (លិនចង ឬ លេនចង អ. ថ. --ចុង) ឈ្មោះ​ឧប្បល​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​សម្បុរ​ស្វាយ​ស្រគាំ ផ្កា​សម្បុរ​ខៀវ​ស្វាយ (នីលុប្បល) ។ ព. កា. ថា : ព្រលិត​លំចង់ ផ្កា​រីក​រហង់ នៅ​ក្នុង​ស្រះ​ស្រី មើល​ពី​ចម្ងាយ ហាក់​ដូច​ចេះ​ស្ដី ថែម​ទាំង​មាន​ត្រី ហែប​ហែល​ផង​ទៀត ។
  2. ឃុំនៃស្រុកសំរោង
  3. ភូមិនៃឃុំលំចង់