លំដាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) របៀប, ថ្នាក់, ជាន់; សង្កាត់ : លំដាប់​យស​ស័ក្តិ; អង្គុយ​តាម​លំដាប់ ។ តំណ​វេលា: លំដាប់​នោះ ត​ពី​វេលា​នោះ; គ្រា​នោះ ។ (ព. កា.) : លំដាប់​នោះ​ណា នាង​ស្រី​សុជាតា ថ្វាយ​មធូ​បាយាស សឹង​គ្រឿង​ទិព្វ​តន់ ពេញ​ទាំង​ភាជន៍​មាស ទើប​នាង​សង្គាស ថ្វាយ​ព្រះ​ទសពល ។ (ពាក្យ​ផ្ទាញ់​មារ​បុរាណ​ក្នុង​រឿង​បឋម​សម្ពោធិ) ។

  1. order, ordre ផ្នែកសំខាន់នៃវគ្គីសាស្ត្រស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីថ្នាក់។ ឧ. សណ្ដែកសៀងស្ថិតក្នុងលំដាប់ផ្វាបាល (fabales)។