លំបាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ពិបាក, ធ្វើ​បាន​ដោយ​កម្រ : លំបាក​ទៅ ។ គុ. ដែល​ពិបាក; ដែល​ក្រីក្រ, តោកយ៉ាក : ការ​លំបាក; មនុស្ស​លំបាក, មនុស្ស​ក្រ​លំបាក ។ ន. សេចក្ដី​លំបាក; ដំណើរ​តោកយ៉ាក, ការ​ទ័ល​ក្រ : ធ្វើ​បាន​ដោយ​លំបាក, រក​ស៊ី​ដោយ​លំបាក ។