លំពែង

ដោយWiktionary

( ន. ) គ្រឿង​សស្រ្តា​សម្រាប់​ចាក់ សម្រាប់​ពួយ​មាន​មុខ​ទាំង​ពីរ​ខាង មាន​ចុង​ស្រួច រូប​សណ្ឋាន​ដូច​ព្រះ​ខ័ន តែ​ដង​វែង : ផ្លែ​លំពែង ។