ល្ង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​តូច​ស្រួយ ដុះ​បែក​ខ្នែង​ជា​មែក, ផ្កា​ព័ណ៌​ស​ក៏​មាន ព័ណ៌​ស្វាយ​ក៏​មាន​ខ្លះ, ផ្លែ​ស្កះ, គ្រាប់​ល្អិត សំបក​ខាង​ក្រៅ​ខ្មៅ សាច់​ខាង​ក្នុង​ស សម្រាប់​លីង​ប្រើ​ការ​ជា​ម្ហូប​ក្រៀម ឬ​ប្រើ​ការ​ធ្វើ​នំ​ក្រៀម ឬ​ក៏​ស្ល​ប្រេង : ទ្រាប​ល្ង, តំណាប់​ល្ង, ប្រេង​ល្ង ។