ល្ងីល្ងើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. រងេរងើ) ។