ល្បះ

ដោយWiktionary

( ន. ) ការ​លះ គឺ​លះ​ទ្រព្យ​ជា​ទាន (បរិច្ចាគ), ឬ​ការ​លះ​អំពើ​អ្វី​ៗ​ដែល​គួរ​លះ​ចោល, ការ​លះបង់​ការ​ងារ​ជា​មុខ​ការ​នាទី​របស់​ខ្លួន : អំណោយ​នោះ​ជា​ល្បះ​របស់​ឪពុក​ខ្ញុំ; ត្រូវ​ជំនុំ​ជម្រះ​តាម​ល្បះ​ការ​ងារ ជា​នាទី​របស់​សិស្ស​ឈ្មោះ​នោះ ។ ល្បះ​មុខ​ការ​របស់​ខ្លួន គឺ​ការ​លះ​បង់​ចោល​មុខ​ការ​របស់​ខ្លួន ។

( ន. ) (លែង​ប្រើ​ហើយ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ របះ ន.; និង រះ កិ. ផង) ។