ល្មេច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ទឹក​ពួក​អដ្ឋិ​ចម្ម​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ សន្តាន​អណ្ដើក ។ ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ល្មិច ។