ល្ហ

ដោយWiktionary

( គុ. ) ដែល​មាន​លំហ​ទូលាយ​ឥត​មាន​អ្វី​ទើសទែង : វាល​ល្ហ ។ ដែល​មាន​លំអាន​ឆ្លុង​ឬ​ស្នាម​ក្រឡាញ : ឆ្ការ​ផ្លូវ​ល្ហ; មុខ​សស្រ្ត​ល្ហ ។ ល្ហ​ល្ហាច ល្ហ​មើល​ទៅ​ឃើញ​រាច​ល្ហាច : ទឹក​ឡើង​ចូល​វាល​ល្ហ​ល្ហាច ។ ល្ហ​ល្ហេវ ល្ហ​ធ្លុងត្លេវ, ល្ហ​ស្រឡះ​ត្លេវ : វាល​ល្ហ​ល្ហេវ ។ រហ