ល្អី

ដោយWiktionary

( ន. ) កញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម : ស្រូវ​មួយ​ល្អី ។ ល្អី​ភាជន៍ ល្អី​តូច​រាក់​បន្ទោះ​ល្អិត សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​បាយ​បរិភោគ (ច្រើន​មាន​ប្រើ​តាម​ខែត្រ​ក្រៅ​តែ​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម) ។ អ្នកស្រុកខេត្តបាត់ដំបង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា កញ្ជើ ហើយ ហៅកញ្ជើ​មានជើង ថា ល្អី ។ អ្នកស្រុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា ល្អី ហើយ ហៅកញ្ជើ​មានជើង ថា កញ្ជើ ។