វង់ក្រចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​វណ្ណយុត្ត​មួយ​គូ​មាន​សណ្ឋាន​កោង​ខុប​បញ្ឈរ ( ) នេះ, ដើម​កំណើត​នៅ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប (បារ. ប៉ារ៉ង់តែស Parenthèse), សម្រាប់​ប្រើ​បិទ​រាំង​សេចក្ដី​ដែល​មាន​ដំណើរ​ដោយ​ឡែក...; ជា​វណ្ណយុត្ត, ក្នុង​សម័យ​នេះ, ផ្សាយ​ចេញ​ទួទៅ​ក្នុង​សកល​លោក ។ កិ. សរសេរ​វណ្ណយុត្ត ( ) នេះ : វង់​ក្រចក​ទៅ !, ចុះ​វង់​ក្រចក​ទៅ !