វចនលេខន៍

ដោយWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) lexicography, lexicographie ការសរសេរនិងការរៀបរៀង ចងក្រង វចនានុក្រមដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងខាងវចនវិទ្យា។