វច្ច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វ័ច-ចៈ បា. ( ន. ) (វច្ច) អាចម, លាមក ។ វច្ច​កុដិ (វ័ច-ចៈកុត) បង្គន់ ។ វច្ចទ្វារ ឬ--មគ្គ (វ័ច-ចៈទ្វា ឬ--ម័ក) ទ្វារ​ឬ​ផ្លូវ​វច្ចៈ (ទ្វារ​ឧច្ចារៈ, ទ្វារ​ធំ, ទ្វារ​បាត) ។ល។ វច្ចៈ