វណិជ្ជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វៈនិច-ជា បា.; សំ. ( ន. ) (វណិជ្យា) ការ​លក់​ដូរ, ជំនួញ (ម. ព. ពាណិជ្ជ ឬ ពាណិជ្យ ផង) ។