វត្តមានា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វ័ត-តៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (វត៌--) ឈ្មោះ​វិភត្តិ​អាខ្យាត​ថ្នាក់​ទី ១ ប្រាប់​បច្ចុប្បន្ន​កាល : វិភត្តិ​វត្តមានា (ព. វ. បា. សំ.) ។