វស្សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វ័ស-សា បា.; សំ. ( ន. ) (វស្ស; វឞ៌, វរ្សា) ឆ្នាំ; ភ្លៀង; រដូវ​ភ្លៀង ។ កាន់​វស្សា ឬ ចាំ​វស្សា នៅ​រក្សា​អរុណ​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង ក្នុង​ទី​មាន​កំណត់​របស់​បព្វជិត​ពុទ្ធ​សាសនិក ។ ខែ​វស្សា ខែ​មាន​ភ្លៀង (ព. ផ្ទ. ខែ​ប្រាំង) ។ ចូល​វស្សា ប្តេជ្ញា​ថា នៅ​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង​ក្នុង​ទី​មាន​កំណត់​របស់​ភិក្ខុ​សាមណេរ ។ ចេញ​វស្សា នៅ​ចាំ​វស្សា​គ្រប់​គ្រាន់​តាម​កាល​កំណត់​ហើយ ។ ចំណេញ​វស្សា សម័យ​ដែល​ពួក​បព្វជិត​ពុទ្ធ​សាសនិក​ចេញ​វស្សា​ហើយ គឺ​កាល​ជា​ខាង​ចុង​នៃ​វស្សាន​រដូវ ។ ដាច់​វស្សា នៅ​ឲ្យ​កន្លង​អរុណ​ក្នុង​ទី​ក្រៅ​អាវាស​ដែល​កំណត់​ចាំ​វស្សា របស់​ភិក្ខុ​សាមណេរ ។ ទៀន​វស្សា ទៀន​ធំ​ដែល​ទាយក​ប្រគេន​ភិក្ខុ​សង្ឃ​ឲ្យ​អុជ​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង ... ។ មួយ​វស្សា មួយ​រដូវ​ភ្លៀង: បួស​បាន​មួយ​វស្សា ។ សំពត់​ចំណាំ​វស្សា សំពត់​ដែល​ទាយក​ប្រគេន​ភិក្ខុ​សាមណេរ​អ្នក​នៅ​ចាំ​វស្សា​រួច​ហើយ ។ល។