វាគ្មិន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( គុ. ) ដែល​ប៉ិន​និយាយ, ដែល​ចេះ​និយាយ​ពីរោះ ។ ន. អ្នក​ឈ្លាស​សម្តី; អ្នក​មាន​សម្តី​ថ្វី​មាត់, អ្នក​ពូកែ​សម្តី : សូម​លោក​ថ្លែង​ការណ៍​ចុះ ព្រោះ​លោក​ជា​វាគ្មិន​មាន​ល្បី​ណាស់ ។