វាគ្មិន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វាគ្មិន សំ.

( គុ. ) ដែល​ប៉ិន​និយាយ, ដែល​ចេះ​និយាយ​ពីរោះ ។

( ន. ) អ្នក​ឈ្លាសសម្តី; អ្នក​មាន​សម្តី​ថ្វី​មាត់, អ្នក​ពូកែ​សម្តី : សូម​លោក​ថ្លែង​ការណ៍​ចុះ ព្រោះ​លោក​ជា​វាគ្មិន​មាន​ល្បី​ណាស់ ។