វាលខ្សាច់

ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំរអាង
  2. ភូមិនៃឃុំធារាបរិវត្តន៍