វាលខ្សាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរអាង
  2. ភូមិនៃឃុំធារាបរិវត្តន៍