វាល់

ពីWiktionary
  1. ( កិ. ) ដាក់​ក្នុង​រង្វាល់, ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​រង្វាល់, ដាក់​ឬ​ច្រក​ឲ្យ​ពេញ​រង្វាល់ : វាល់​ស្រូវ ។ សរសេរ​វាល់​បន្ទាត់ សរសេរ​លៃ​បន្ទាត់​ឲ្យ​ស្មើ​គ្នា​នឹង​ច្បាប់​ដើម ។ វាល់​ព្រឹក ពេញ​មួយ​យប់​ទាល់​ព្រឹក ។ វាល់​ល្ងាច ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ទាល់​ល្ងាច (ម. ព. វាស់ ផង) ។ វាល់​វាល (ព. ប្រ.) ច្រើន​ពេញ​ពាស ហាក់​ដូច​ជា​វាល់​ពេញ​ទាំង​វាល: កុហក​វាល់​វាល ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា