វាសវៈ

ដោយWiktionary

--សៈវ៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) ព្រះ​ឥន្រ្ទ ។