វាសវៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សៈវ៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) ព្រះ​ឥន្រ្ទ ។