វាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) បាំង, បាំង​ព័ទ្ធ, បិទ​បាំង​មិន​ឲ្យ​ឃើញ, បិទ​បាំង​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ : វាំង​រនាំង; វាំង​របង; វាំង​ចំណារ ។
  2. ( ន. ) កំពែង​ព័ទ្ធ​ភូមិ​លំនៅ​របស់​ក្សត្រិយ៍ : អ្នក​ក្នុង​វាំង; វាំង​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់... , វាំង​សម្តេច​មហា​ឧបរាជ; ព្រះ​រាជ​វាំង ឬ ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង ។ ឋានន្តរ​របស់​សេនាបតី​ក្រសួង​ព្រះ​រាជ​វាំង : អ្នក​ឧកញ៉ា​វាំង​វរ​វៀងជ័យ​សេនាបតី​ក្រសួង​ព្រះ​រាជ​វាំង ... ។ សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​លែង​ហៅ សេនាបតី ហៅ រដ្ឋមន្រ្តី វិញ ។ ម. ព. វៀង និង វៀងជ័យ ផង ។
  3. ភូមិនៃឃុំជីផុច