វិកប្ប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ក័ប-ប៉ៈ ឬ --ក័ប បា.; សំ. ( កិ. ) (វិកល្ប) ផ្ញើ​ទុក, ផ្ញើ​អីវ៉ាន់​ទុក​នឹង​គេ : វិកប្ប​ចីវរ ផ្ញើ​ចីវរ​ទុក​នឹង​គេ: ភិក្ខុ​វិកប្ប​អតិរេក​ចីវរ​ទុក​នឹង​ភិក្ខុ​ផង​គ្នា (ព. វិ. ពុ.) ។ ពិចារណា; ប៉ង, ផ្គង​គំនិត​ទុក; កំណត់​ទុក, កត់​សម្គាល់; ពោល, ពណ៌នា; រៀបចំ, រៀប​បម្រុង; តាក់តែង; ជ្រើសរើស; នឹក​សង្ស័យ; ឲ្យ;... ។ ន. ការ​ពិចារណា; ចំណង; ... ។ វិកប្បនា (វិក័ប-ប៉ៈន៉ា) ន. (បា.) ការ​ផ្ញើ​អ្វី​ៗ​នឹង​គេ : ធ្វើ​វិកប្បនា ។