វិក្ខេប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិក-ខេ-ប៉ៈ ឬ--ខែប បា.; សំ. ( ន. ) (វិក្សេប)

វិក្ខេប​ចិត្ត (វិក-ខេ-ប៉ៈ ចិត) ចិត្ត​ខ្វល់; ចិត្ត​រាយមាយ, រសេមរសាម ទៅ​តាម​តែ​ប្រទះ (ម. ព. វិក្ខិត្ត​ចិត្ត ផង) ។