វិចយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ចៈយ៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) ការ​ពិចារណា; ការ​ជ្រើសរើស; សេចក្ដី​គ្នេរគ្នាន់; ការ​គន់​រក; ការ​សម្អិតសម្អាត, ការ​ផ្ចិតផ្ចង់, សម្រិតសម្រាំង (ម. ព. ពិច័យ ផង) ។ វិចយ​ទាន ទាន​ដែល​គេ​ឲ្យ​ដោយ​សេចក្ដី​ពិចារណា; ការ​ពិចារណា​រួច​ទើប​ឲ្យ ។ វិចយ​ហេតុ ឬ វិចយ​ការណ៍ ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​ពិចារណា​ឃើញ ។ល។ វិច័យ