វិចិត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ចិត មើល​ពាក្យ ពិចិត្រ ។ (វប្បធម៌) fine, beau ដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងសោភណភាព ប្រកបដោយការរំលេចពណ៌ឬក្បាច់រចនា និងសម្រស់ល្អប្លែក។