វិជ្ជុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិច-ជុ បា. ឬ សំ. ( ន. ) (វិទ្យុត៑) ផ្លេកបន្ទោរ, មហារីក ។ ន័យ​ផ្សេង​ពី​នេះ​ជា របស់​ពាក្យ វិទ្យុ (ម. ព. វិទ្យុ) ។ វិទ្យុ, វិទ្យុត