វិញ្ញាបនបត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិញ-ញា-ប៉ៈ ន៉ៈ-បាត់ បា. សំ. ( ន. ) សំបុត្រ​បញ្ជាក់, លិខិត​បញ្ជាក់​សេចក្ដី; លិខិត​របស់​អ្នក​រាជការ​មាន​សមត្ថកិច្ច​ដែល​បញ្ជាក់​រឿង​អ្វី​មួយ : វិញ្ញាបនបត្រ​នៃ​កិរិយា​មារយាទ; សញ្ញាបត្រ​ចេញ​ឲ្យ​ជា​ព័ស្តុតាង​ដល់​និស្សិត​ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់ នៅ​វេលា​បាន​រៀន​គ្រប់​កំណត់​ឆ្នាំ​ហើយ : វិញ្ញាបនបត្រ​បឋម​សិក្សា ។ល។