វិធី បង្ការជាមុនៈ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

១. រួមគ្នា​បំបាត់​ការ​ឆ្លង​តាម​រយៈ​ឈាម

    • មិនត្រូវ​ប្រើ​ថ្នាំ(ញៀន)រួមគ្នា**

ពេលដែល​វីរុស​ហ៊ីវដែលនៅ​ក្នុង​ឈាម​ចូល​ទៅ​ក្នុងម្ជុលចាក់ថ្នាំ, ដោយការ​ប្រើ​ម្ជុល​រួម​គ្នា វីរុស​ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង​ទៅ​ក្នុង​ឈាមមនុស្ស​ដ៏​ទៃ​ទៀត ដែល​ការ​ឆ្លង​នេះ​មាន​កំរិត​ខ្ពស់​ណាស់។

២. សូមរួមសិច​ដែល​មាន​សុវត្តិភាព

    • មិនត្រូវ​រួម​សិច​ជាមួយ​ដៃ​គូ​ច្រើន**

H I V អាច​ចូលតាម​ទៅ​ដៃ​គូ​រួម​ភេទ​តាម​ប្រ​ដាប់​ភេទ, ប្រដាប់​បញ្ចេញ​ទឹក​នោម, តាមគូទ, ភ្នាសសើម​ក្នុង​មាត់។ រឿង​ដែល​គួរអោយ​ខ្លាច​របស់​អេដស៍​នោះ​គឺ​ថា​ មិនមែន​តែ​អ្នក​ម្នាក់​ទេ​, ដៃគូ​របស់​អ្នក​ក៏​នឹង​អាច​ឆ្លង​ពី​អ្នក​បានដែរ។​

    • ប្រើ​ប្រាស់​ស្រោម​អនាម័យ**

ទោះបី​ជា​មាន​មតិ​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ការ​ប្រើ​ស្រោម​អនាម័យ​គឺ​ជា​វិធី​ ដែល​ជាក់​លាក់​និង​មាន​សុវត្តិ​ភាព​បំផុត។ តែ​ត្រូវ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន, គឺត្រូវ​ពាក់​អោយ​ត្រឹម​ត្រូវ​មុន​នឹង​ធ្វើការរួមរ័ក្ស។ ជីវិត​គឺ​ជា​រឿង​ចំបង, មុន​នឹង​បញ្ចេញទឹកកាម​បើបាន​ពាក់​ស្រោម​អនាម័យ​នោះ​គឺ​វា​គ្មាន​អ្វី​ នឹងកើតឡើង​បាន​ទេ​។​