វិបាក

ពីWiktionary

--ប៉ាកៈ ឬ--បាក សំ. បា. ( ន. ) ដំណើរ​ចាស់, ទុំ, ឆ្អិន; ការ​ចម្អិន; ការ​ទ្រុឌទ្រោម; ដំណើរ​រលួយ ។ ផល​បុណ្យ ឬ​ផល​បាប : ទទួល​វិបាក, តាម​វិបាក ។ វិបាក​ចិត្ត ចិត្ត​ជា​ស្នាម​គំនូស​របស់​កុសល​ឬ​អកុសល ។ វិបាក​ទាយក (--យក់) កម្ម​ដែល​ឲ្យ​ផល ។ វិបាក​ទុក្ខ ទុក្ខ​ដែល​កើត​អំពី​ផល​បាប ។ វិបាក​សុខ សុខ​ដែល​កើត​អំពី​ផល​បុណ្យ ។ វិបាក​សោក សោក​ដែល​កើត​ព្រោះ​ផល​បាប ។ វិបាកាវសេស (បា. < វិបាក + អវសេស “សំណល់”) សំណល់​ផល​កម្ម, សេស​បាប ។ល។ កម្ម​វិបាក ផល​កម្ម (ជា​បុណ្យ​ឬ​ជា​បាប) ។ ម. ព. ពិបាក ផង។

  1. (អក្សរសិល្ប៍) consequence, conséquence លទ្ធផលឬទំនាក់ទំនងហេតុនិងផល ដែលកើតចេញពីស្ថានភាពណាមួយ ពីការសម្រេចចិត្ត ឬ ពីការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយ។ ឧ. តាមទស្សនវិទូបារាំង ហ្សាក់កឺលីន រូស្សូ (Jacqueline Rousseau) វិបាកនៃការលុបចោលសំណួរ <ហេតុអ្វី> ធ្វើឱ្យស្មារតីមនុស្សគ្មានហេតុផល។