វិលោកនៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កៈន៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) (វិលោកន) ការ​រមិល​មើល, ដំណើរ​ប្រមើល​មើល, ការ​មើល​សង្កេត​ឲ្យ​ឃើញ​ជាក់, ការ​ប្រមើល​ស្ទង់​មើល ។ វិលោកនាការ (--កៈន៉ាកា; សំ. បា. < វិលោកន + អាការ) អាការ​នៃ​វិលោកនៈ, អាការ​ប្រមើល​មើល ។ល។