វិសេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ពិសេស) ។ វិសេស​ភាព (--សែសៈ--) ភាព​ប្លែក ។ វិសេស​វិសាល ទូលាយ​ប្លែក, ទូលាយ​ណាស់; ប្រសើរ​ប្លែក, ល្អ​ប្លែក (ម. ព. ពិសាល ផង) ។ វិសេស​វិសុទ្ធ ស្អាត​វិសេស, ស្អាត​ឥត​មាន​ហ្មង ។ វិសេស​វិសោ (ព. សា.) វិសេស​ក្រៃលែង, វិសេស​ជាង​គេ: របស់​នុះ​មិន​វិសេស​វិសោ​អ្វី​ទេ ! ។ល។