វិហារសួគ៌

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល