វិហារសួគ៌ជើង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវិហារសួគ៌