វីតាមីន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មីន បារ. ( ន. ) (Vitamine) ឱជា, ឱជារស, ជីវជាតិ ឬ​ជីពជាតិ គឺ​ឱជារស​របស់​ផ្លែ​ឈើ​ជាដើម​ដែល​មាន​តាម​ធម្មតា​ដើម ជា​រស​ឆ្ងាញ់​ស្រាប់​ពី​កំណើត : ដាំ​បាយ​កុំ​ផាត់​ទឹក​បាយ​ចោល ព្រោះ​នាំ​ឲ្យ​ខាត​វីតាមីន របស់​អង្ករ... ។