វីមង្សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម័ង-សា បា. ;សំ. ( ន. ) (វីមំសា; វីមាំសា អ. ថ. --ម៉ាម-សា) ការ​ពិចារណា​ដោយ​ល្អិត; ប្រាជ្ញា​សម្រាប់​ស្រាល់​ជ្រើស​រើស​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ការណ៍​ពិត, ការ​ពិសោធ, ការ​ល្បង​មើល; ការ​ប្រឡង ។ វីមំសា​វិជ្ជា វិជ្ជា​ដែល​កើត​អំពី​ការ​ពិចារណា​ឈ្លេចឈ្លី​រក ឬ​វិជ្ជា​ដែល​សម្រេច​ដោយ​ការ​ប្រឡង​ហើយ ។ វីមំសា