វ៉ារិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search


  1. ស្រុកនៃខែត្រសៀមរាប
  2. ឃុំនៃស្រុកវ៉ារិន
  3. ភូមិនៃឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន