វ៉ុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​បក្សី​តូច​ហើរ​ឡើង​ដោយ​ប្រញាប់ : លលក​ហើរ​វ៉ុល ។