សង់ទី-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

centi- បុព្វបទនៃខ្នាតដែលមានតម្លៃស្មើ ១០-២= 1/100 ឯកតា ហើយ មាននិមិត្តសញ្ញា <c>។ ឧ.​បើខ្នាតជាម៉ែត្រ ១ សង់ទីម៉ែត្រ (1cm) = 1/100 ម៉ែត្រ (1/100m)។