សង្ករ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សង់-កៈរ៉ៈ ឬ--ក សំ. បា. ( ន. ) ការ​ច្របូក​ច្របល់, ច្រឡូក​ច្រឡំ, ច្រឡំ​បល់; ដំណើរ​សាន់វ៉ាន់; សេចក្ដី​ខ្វល់​ខ្លាំង ។ សង្ករ​ការណ៍ (សង់-កៈរ៉ៈកា) ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ច្របូក​ច្របល់,... ។ សង្ករ​ភាព (សង់-កៈរ៉ផាព) ភាវៈ​ច្របូក​ច្របល់ ។ល។