សង្ខុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជំរុញ, រុញ​ដោយ​ប្រញាប់​ឲ្យ​ជ្រុល​ឬ​ឲ្យ​លឿន​ទៅ​មុខ; បង្ខំ​ខ្លាំង​ឲ្យ​ទាន់​ចិត្ត, បន្ទាន់​ចិត្ត : សង្ខុញ​ឲ្យ​ទាន់​ការ, សង្ខុញ​ដាក់; សួរ​សង្ខុញ, ទារ​សង្ខុញ, សង្ខុញ​ចូល ។