សង្គម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង់-គំ ឬ--គៈមៈ សំ. បា. ( ន. ) ការ​ជួប​ជុំ​គ្នា, ការ​ប្រជុំ​គ្នា ; ការ​រាប់​រក​គ្នា, ការ​ប្រមូល​រួប​រួម​ផ្តុំ​មនុស្ស​ឬ​សត្វ : សង្គម​មនុស្ស, សង្គម​សត្វ ។ វេវ. សង្គតិ ។ សង្គម​កិច្ច (សង់គៈមៈកិច ឬ សង់គំ-ម៉--) កិច្ច​ការ​ក្នុង​សង្គម​ឬ​របស់​សង្គម; កិច្ច​ការ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​យឹតយោង​សង្គម​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​សុខ​ចម្រើន ។ ឈ្មោះ​ក្រសួង​រដ្ឋ​មន្រ្តី​មួយ​កាន់កាប់​មុខ​ការ​ដូច​ពោល​ខាង​លើ​នេះ : ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច ។ សង្គមដ្ឋាន, --មាល, --សភា, --សាលា ទី​ឬ​រោង​សម្រាប់​ប្រជុំ ។ សង្គម​ភាព ភាព​នៃ​សង្គម ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំនាងទើត
  3. ភូមិនៃឃុំដំរីស្លាប់
  4. ភូមិនៃឃុំសណ្ដាន់
  5. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងច្រេស
  6. ភូមិនៃឃុំគគីរសោម